L'Shana Tova!

image

v ata gam! b xanot. ha 'olam 'aHad.
shalom